Algemene Voorwaarden B-Mind | B-Mind

Algemene Voorwaarden B-Mind

Algemene Voorwaarden Opleidngen, Trainingen, Reizen & Workshops

ALGEMENE VOORWAARDEN B-Mind

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door B-Mind gevestigd in Eindhoven, ingeschreven onder KvK nummer 85963305.
1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot levering of vervaardiging van goederen of diensten;
b. Opdrachtnemer: De gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde B-Mind te Eindhoven, ingeschreven onder KvK nummer 85963305.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 In de Inkoopvoorwaarden worden elektronisch dataverkeer en faxen gelijk gesteld met schriftelijke stukken. Onder elektronisch dataverkeer wordt verstaan het berichtenverkeer per e-mail, internet, EDI (Electronic Data Interchange) en daarmee vergelijkbare vormen van data transmissie.
1.6. Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
1.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop opdrachtnemer zijn aanbieding baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn.
2.3 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2.4 Inschrijvingen via de website leiden pas tot een overeenkomst indien het volledige boekingsformulier, alsmede de volledige betaling is ontvangen door opdrachtnemer.
2.5 Deelname geschiedt in volgorde van opgave. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt, dan is opdrachtnemer bevoegd om de opdrachtgever uit te sluiten van de betreffende activiteit en een aanbod voor een andere activiteit te doen. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade geleden door opdrachtgever.

Artikel 3 prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
3.2 Alle door opdrachtnemer afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door opdrachtnemer te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen is opdrachtnemer gehouden opdrachtgever te informeren bij dreigende overschrijding van een door opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting.
3.3 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
3.4 Ter zake de door opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
3.5 Betaling vindt plaats in één termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
3.6 Indien op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen met kennisgeving 60 dagen voorafgaand aan deze aanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.
3.7 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop opdrachtnemer de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer te bepalen termijn na factuurdatum betalen.
3.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.
3.9 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd.
3.10 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3.11 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag contractuele rente ad 1,5% per maand verschuldigd.
3.12 Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, inclusief rente en eventuele schadevergoeding.

Artikel 4 Informatie, documentatie en vertrouwelijkheid
4.1 Opdrachtgever verstrekt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hem- of haarzelf en de eventuele door opdrachtgever aangemelde deelnemers, die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
4.2 Met name dient opdrachtgever informatie te verstrekken over de lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico’s voor opdrachtgever, opdrachtnemer ofwel andere deelnemers of diens bezittingen.
4.3 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachtnemer de overeenkomst per direct kan opzeggen indien voornoemde informatie niet, niet correct of niet volledig is verstrekt. In dat geval komen alle nadelige gevolgen voor rekening van opdrachtgever, inclusief schade geleden door opdrachtgever en/of derden.
4.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van eventuele benodigde documenten zoals een geldig paspoort, identiteitsbewijs, visa, bewijzen van inentingen en/of vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien een activiteit geen doorgang kan vinden wegens het ontbreken van een geldig document, dan komen alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van opdrachtgever.
4.5 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen over de noodzakelijke documenten en de daaraan te stellen eisen voor de activiteiten.
4.6 Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen vooraf als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten van door opdrachtnemer ter beschikking gestelde documenten, tekeningen, modellen, materialen, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, werkwijzen, methoden, teksten, dan wel alle andere voorkomende audiovisuele, beeldende of schriftelijke stukken c.q. gegevensdragers, blijven bij opdrachtnemer.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de (aanspraken op) (intellectuele) eigendomsrechten van documenten, tekeningen, materialen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, foto’s, films, werkwijzen, methoden, teksten, dan wel alle andere voorkomende audiovisuele, beeldende of schriftelijke stukken c.q. gegevensdragers, die door of namens opdrachtgever in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld en/of vervaardigd overgedragen aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.
5.3 De opdrachtgever zal op eerste verzoek medewerking verlenen tot deponering, of elke andere voor de verkrijging van (intellectuele) eigendomsrechten noodzakelijke handeling, van (intellectuele) eigendomsrechten die door of namens opdrachtgever in het kader van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld en/of zijn vervaardigd, opdat deze (intellectuele) eigendomsrechten door opdrachtnemer worden verkregen.
5.4 Indien overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten door opdrachtgever aan opdrachtnemer wettelijk niet mogelijk is, verleent opdrachtgever hierbij opdrachtnemer een onbeperkte, kosteloze, overdraagbare en niet-exclusieve licentie ten behoeve van de diensten voor de duur van de overeenkomst. Indien partijen geen duur zijn overeengekomen, verleent opdrachtgever de voornoemde licentie eeuwigdurend. De licentie treedt in werking op hetmoment van de totstandkoming van de overeenkomst.
5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de opdrachtgever geen gebruiksrecht met betrekking tot enigedoor opdrachtnemer ter beschikking gestelde (intellectuele) eigendomsrechten van documenten, tekeningen, materialen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, foto’s, films, werkwijzen, methoden, teksten, dan wel alle andere voorkomende audiovisuele, beeldende of schriftelijke stukken c.q. gegevensdragers. Evenmin behoudt of verkrijgt de opdrachtgever geen gebruiksrecht met betrekking tot enigresultaat van de overeenkomst. Het is opdrachtgever ook niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer tot opname, vermenigvuldiging, openbaarmaking, etc. over te gaan. Copyright 2013 B-Mind.
5.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel dit voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, is het opdrachtgever niet toegestaan om het merk c.q. de handelsnaam van opdrachtnemer op enigerlei wijze naar buiten toe te gebruiken.
5.7 Al hetgeen hiervoor is bepaald ten aanzien van de rechten en plichten van opdrachtgever ten aanzien van de (intellectuele eigendoms)rechten van opdrachtnemer, geldt evenzeer voor opdrachtgever ten opzichte van (de intellectuele eigendomsrechten) de heer Jerome Wehrens.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1 Data en tijden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door opdrachtnemer.
6.2 Opdrachtgever dient het aanvangstijdstip 24 uur voor aanvang van de activiteit te controleren.
6.3 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst per direct te wijzigen indien tijdens een activiteit blijkt dat opdrachtnemer niet over de vereiste conditie of lichamelijke gesteldheid beschikt om de activiteit voort te zetten. Opdrachtnemer kan besluiten om opdrachtgever een ander programma of route te laten volgen of de activiteit in zijn geheel te annuleren voor opdrachtgever. Zulks ter keuze van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is opdrachtnemer gehouden om door opdrachtgever gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
6.4 Onverminderd het vorenstaande is opdrachtnemer in elk geval bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige, aan de opdrachtnemer onverwijld medegedeelde omstandigheid.

Artikel 7 Ontbinding, opzegging en annulering van de overeenkomst

7.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
7.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.3 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer, dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Voor tekortkomingen die zich voordoen tijdens de activiteit geldt dat deze terstond dienen te worden gemeld. Deze melding dient direct na de activiteit schriftelijk te worden bevestigd door opdrachtgever. Voor overige tekortkomingen geldt dat deze uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan schriftelijk dienen te worden gemeld door opdrachtgever. Een en ander op straffe van verval van recht.
7.4 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd.
Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Een redelijke termijn voor opzegging door opdrachtnemer is nooit minder dan 2 kalendermaanden.
7.5 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
7.6 Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.
7.7 De in 7.6 genoemde omstandigheden vormen geen reden voor opdrachtgever om de overeenkomst met opdrachtnemer op te zeggen. Voor opdrachtgever geldt slechts het bepaalde in 7.1 als grond voor ontbinding.
7.8 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen indien tijdens een activiteit blijkt dat opdrachtnemer niet over de vereiste conditie of lichamelijke gesteldheid beschikt om de activiteit voort te zetten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is opdrachtnemer gehouden om door opdrachtgever gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
7.9 Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst per direct op te zeggen indien opdrachtgever de richtlijnen en/of aanwijzingen, in het kader van veiligheid gegeven, niet opvolgt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade dientengevolge. Evenmin is opdrachtnemer gehouden om door opdrachtgever gedane betalingen ter uitvoering van de overeenkomst te retourneren.
7.10 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst op te zeggen en de activiteit te annuleren indien er zich op 7 dagen voor de datum van de activiteit minder dan het minimum aantal deelnemers hebben ingeschreven. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van deze bevoegdheid, dan zal opdrachtgever eventuele verrichte betalingen terug krijgen. Niettemin heeft opdrachtgever geen recht op rente of vergoeding van andere schade.
7.11 In geval van annulering van de deelname door opdrachtgever, is opdrachtgever annuleringskosten ten bedrage van 50% van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom en bijkomende kosten verschuldigd.
7.12 Opdrachtgever is bevoegd om in geval van annulering een vervangende deelnemer voor te dragen. In het geval deze vervangende deelnemer is geaccepteerd door opdrachtnemer en er een geldige overeenkomst tussen opdrachtnemer en de vervangende deelnemer tot stand is gekomen, dan zal opdrachtgever geen annuleringskosten verschuldigd zijn. Wel blijft opdrachtgever in dit geval, naast de vervangende deelnemer, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit beide overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen jegens opdrachtnemer.
7.13 Annulering en/of voordracht van een vervangende deelnemer door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en verzekering
8.1 De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geval van schade wegens dood of letsel is aansprakelijkheid beperkt tot vijfmaal het bedragvan de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichting van opdrachtnemer. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op maximaal 50% van het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 1 kalenderjaar.
8.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor
indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
8.3 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.
8.4 De in artikel 8.1 tot en met 8.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
8.5 Onverminderd het vorenstaande wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot maximaal driemaal de reissom.
8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden.
8.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
8.9 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst. Zo ook ten aanzien van eventuele andere personen waarvoor opdrachtgever een activiteit heeft geboekt.
8.10 De opdrachtgever zal adequaat verzekerd zijn voor alle schade en eventuele gevolgschade betreffende alle voorkomende schadegevallen die zich tijdens de activiteit kunnen voordoen en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de overeenkomst.
8.11 Opdrachgever heeft in ieder geval de navolgende verzekeringen afgesloten (I) ziektekostenverzekering (II) aansprakelijkheidsverzekering (waaronder aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen en/of zaken die eigendom zijn van opdrachtgever) en (III) reis- en/of bergsportverzekering (IV) een verzekering betreffende verlies van en schade aan goederen en zaken van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (waaronder door brand en diefstal).
8.12 Onverminderd het vorenstaande kan het bedrag waarvoor opdrachtnemer eventueel aansprakelijk zou zijn nooit het bedrag dat haar verzekeraar te dien aanzien uitkeert te boven gaan.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, terrein, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van een hiervoor omschreven overmachtsituatie. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen
10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
10.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
11.2 Geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de rechtbank Den Bosch.

Scroll naar top

download*

Dé magische tips om je middenrif los te maken

Loes Knaapen: ongekend dat je dit GRATIS weggeeft!

*Als dank ontvang je maandelijks mijn nieuwsbrief.

energie en balans door een gezonde ademhaling
Mis mijn nieuwsbrief niet